Tag: pig heart implant

বৃক্কৰ পাছত এইবাৰ সফল সংৰোপন গাহৰিৰ হৃদপিণ্ড, ডাঃ ধনীৰাম বৰুৱাৰ চিন্তাৰ সফল ৰূপায়ন মাৰ্কিন চিকিৎসকৰ

বৃক্কৰ পাছত এইবাৰ সফল সংৰোপন গাহৰিৰ হৃদপিণ্ড, ডাঃ ধনীৰাম বৰুৱাৰ চিন্তাৰ সফল ৰূপায়ন মাৰ্কিন চিকিৎসকৰ

অসম লাইভ ২৪ঃ বৃক্কৰ পাছত এইবাৰ সফল সংৰোপন গাহৰিৰ হৃদপিণ্ড৷ মাৰ্কিন চিকিৎসকৰ মানৱ দেহত সফল সংৰোপন গাহৰিৰ হৃদপিণ্ড৷ আমেৰিকাত সফল ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]