Tag: Roscosmos

আমেৰিকাৰ প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ : আমেৰিকাক চৰ সোধালে ৰাছিয়াই!

আমেৰিকাৰ প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ : আমেৰিকাক চৰ সোধালে ৰাছিয়াই!

ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে আমেৰিকাই ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিছে৷   ইয়াৰ ভিতৰত সামৰিক আৰু মহাকাশ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]